NCKH giảng viên

Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐKH&ĐT) Khoa Luật - Học viện Phụ nữ Việt Nam được Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam công nhận theo Quyết định số 931/QĐ-HVPNVN ngày 26/10/2022, đánh dấu một bước tiến quan trọng và đầy ý nghĩa trong sự phát triển chuyên môn của Khoa Luật, đặt nền móng sự phát triển toàn diện, đồng bộ trong hành trình chuyên sâu trong nghiên cứu và đào tạo pháp luật tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là hoạt động luôn được Học viện quan tâm và đầu tư hàng năm nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên và nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên trong Học viện. Hoạt động NCKH theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, thiết thực cho việc dạy và học của giảng viên và sinh viên nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo lĩnh vực pháp luật.