Hoạt động NCKH bao gồm triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp Học viện, cấp Khoa; Xây dựng chương trình khung; Viết, biên soạn giáo trình, tài liệu; Tham gia thực hiện các chương trình, đề tài NCKH của các ngành học; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo luật, các văn bản pháp luật, quy chế, quy định…

Trong những năm qua, công tác NCKH của Khoa Luật được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến các môn học, các chuyên đề nhằm phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo của Khoa. Các vấn đề NCKH và sản phẩm NCKH của Khoa ngày càng đa dạng, phong phú, bám sát thực tiễn hoạt động pháp luật. 

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Luật xác định ngoài hoạt động giảng dạy, công tác NCKH cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của Khoa và là điều kiện không thể thiếu được để làm cho quá trình đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thông qua NCKH đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Cụ thể năm 2019, Khoa Luật triển khai đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu thành lập trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam” do TS. Lương Văn Tuấn chủ nhiệm và đề tài “Đảm bảo quyền của lao động phi chính thức trong tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam – Nghiên cứu tại tỉnh Thái Bình” do ThS. Trịnh Thị Hoàng Anh chủ nhiệm. Năm 2022, Khoa Luật đã triển khai hai đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở gồm “Pháp luật về quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam do ThS. Hoàng Thị Hải Yến chủ nhiệm và “Bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam” do ThS. NCS. Nguyễn Thanh Hiền chủ nhiệm. Sang năm 2023, Khoa phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật thực hiện đề tài “Thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Sơn La” ThS. NCS. Lưu Trần Phương Thảo chủ nhiệm. Các đề tài luôn gắn với các nhiệm vụ giảng dạy và có những đóng góp nhất định trong công tác nghiên cứu của toàn Học viện. Ngoài những công trình nghiên cứu, giảng viên Khoa Luật còn triển khai và hướng dẫn sinh viên thuộc khoa nghiên cứu khoa học và tham gia viết bài đăng trên các tạp chí khoa học có tính điểm trong nước và những tạp chí khoa học nước ngoài.

Một trong những dấu mốc rất quan trọng trong hoạt động NCKH của Khoa Luật là việc xuất bản ấn phẩm chuyên đề do Tạp chí Dân chủ và Pháp luật thực hiện dành cho giảng viên trong Khoa với chủ đề “Quyền và thực hiện quyền của chủ thể trong quan hệ pháp luật ở Kỷ nguyên số” vào tháng 8/2023. Tạp chí chuyên đề tập hợp 16 bài viết của các giảng viên trong Khoa phân tích quyền, thực hiện quyền của chủ thể trong nhiều lĩnh vực như dân sự, hình sự, kinh tế, thương mại, lao động… Đây cũng là nguồn tài liệu bổ sung cho nhiều học phần được giảng dạy trong Chương trình đào tạo ngành Luật và Luật Kinh tế cũng như nguồn tài liệu tham khảo cho chương trình đào tạo ngành Luật trình độ thạc sĩ. 

Hoạt động NCKH của Khoa Luật ngày một khởi sắc, đóng góp tích cực cho hoạt động nghiên cứu toàn Học viện. Từ đó tạo tiền đề tiếp tục thúc đẩy những hoạt động NCKH của khoa trong tương lai.