Nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu liên quan đến đào tạo Luật trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; tạo diễn đàn để các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học trao đổi, phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến những vấn đề lý luận, thực tiễn đào tạo luật ở Việt Nam và đào tạo luật ở một số quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; đưa ra các giải pháp và khuyến nghị chính sách thúc đẩy, phát triển đào tạo luật nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động đào tạo luật và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp lý trong thời đại công nghệ, chuyển đổi số, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trường đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đào tạo Luật trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam”.

Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến tháng 10-11/2024.

Địa điểm: Phòng 305, Nhà A2, Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hội thảo tập trung vào 04 chủ đề cơ bản sau:

Chủ đề 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo Luật trong bối cảnh chuyển đổi số.

✍ Chủ đề 2: Cơ hội, thách thức, thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai Dự án 8 tại địa phương và trong tiếp cận các dịch vụ liên quan tại khu vực miền Bắc;

Chủ đề 3: Đào tạo luật trong bối cảnh chuyển đổi số ở các quốc gia trên thế giới và các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chủ đề 4: Nội dung khác liên quan đến chủ đề Hội thảo.

 Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt (Abstract) bằng tiếng Việt và tiếng Anh: trước ngày 31/5/2024. Độ dài của tóm tắt: tối đa 350 từ.

Hội đồng chuyên môn tiến hành rà soát, lựa chọn và thông báo đến các tác giả: trước ngày 10/6/2024.

Thời hạn gửi bài toàn văn: ngày 15/8/2024

📬 Tóm tắt bài viết và toàn văn gửi về địa chỉ: hoithaokhoaluatvwa@gmail.com

Các bài viết sẽ được kiểm tra độ trùng lặp ( đảm bảo độ trùng lặp < 20%)  và phản biện độc lập, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng toàn văn trong kỷ yếu của Hội thảo. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia sẽ được Học viện Phụ nữ Việt Nam xuất bản có đăng ký chỉ số ISBN.

——————————–

Thông tin liên hệ:

📬 Khoa Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam (Email: khoaluat@vwa.edu.vn; ĐT:  024.37759040)

📬 ThS. Trần Cẩm Vân, giảng viên Khoa Luật (Email: vantc@hvpnvn.edu.vn; DĐ: 0948820294).