Phó Trưởng khoa Luật

Kiều Thị Thùy Linh

Position: Phó Trưởng khoa Luật

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: linhktt@vwa.edu.vn

Concurrent position: Trưởng bộ môn Pháp luật Dân sự

Trưởng/Phụ trách bộ môn Pháp luật Kinh tế

Trần Nguyên Cường

Position: Trưởng/Phụ trách bộ môn Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: cuongtn@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Phụ trách bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự

Trịnh Thị Yến

Position: Phụ trách bộ môn Pháp luật Hành chính và Hình sự

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: yentt@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Giảng viên Pháp luật Dân sự

Nguyễn Thị Phương

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: nguyenthiphuong@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Hà Thị Thanh Vân

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: havan@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Lê Văn Bính

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: binhlv@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Cao Tiến Sỹ

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: caotiensy@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: maintt@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Hoàng Thị Lê Vân

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: vanhtl@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Đào Mai Linh

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: linhdm@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Vũ Thị Ngọc

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: vungoc09091997@gmail.comvungoc

Concurrent position:

Nguyễn Thanh Hiền

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: thanhhien@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Nguyễn Đức Thái

Position: Giảng viên Pháp luật Dân sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: thaind@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Đỗ Thị Kiều Trang

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: dktrang.most@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Thùy Dung

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: dungnt@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Hoàng Văn Thiện

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: thienhv@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Lê Kiều Trang

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: tranglk@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Lưu Trần Phương Thảo

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: thaoltp@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Hoàng Mai Anh

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: anhhm@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Trần Cẩm Vân

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: vantc@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Hoàng Thị Hải Yến

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: yenhth@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Hoàng Ngọc Minh Thúy

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: thuyhnm@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Đinh Dũng Sỹ

Position: Giảng viên Pháp luật Kinh tế

Academic rank: Phó giáo sư

Degree: Tiến sĩ

Email: sydd@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Giảng viên Pháp luật Hành chính và Hình sự

Đỗ Trọng Tuân

Position: Giảng viên Pháp luật Hành chính và Hình sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: tuandt@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Nguyễn Phi Long

Position: Giảng viên Pháp luật Hành chính và Hình sự

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: nguyenphilong@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Phạm Văn Thiên

Position: Giảng viên Pháp luật Hành chính và Hình sự

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: thienpv@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Hoàng Hương Thủy

Position: Giảng viên Pháp luật Hành chính và Hình sự

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: huongthuy@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Vũ Hồng Anh

Position: Giảng viên Pháp luật Hành chính và Hình sự

Academic rank: Phó giáo sư

Degree: Tiến sĩ

Email: anhvh@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Giảng viên thỉnh giảng

Hoàng Đình Chiến

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: chien1954@gmail.com

Concurrent position:

Ngôn Chu Hoàng

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: hoangnc@hou.edu.vn

Concurrent position:

Nguyễn Thị Lan

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: nguyenlan@hlu.edu.vn

Concurrent position: Giảng viên thỉnh giảng

Cao Thị Hồng Minh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: minhcaoth@gmail.com

Concurrent position:

Phạm Bắc Hà

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: phambacha0205@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: lìnhm@ftu.edu.vn

Concurrent position:

Lê Thị Hồng Hạnh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: honghanhle.hlu@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Ngọc Quyên

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Đại học/ Cao đẳng

Email: ngocquyen.hlu@gmail.com

Concurrent position:

Trần Công Thịnh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: trancongthinh1686@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Thùy Linh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: linhhchlu@gmail.com

Concurrent position:

Lê Thị Giang

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: lethigianghlu@gmail.com

Concurrent position:

Cao Thanh Huyền

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: huyenct@hlu.edu.vn

Concurrent position:

Lê Thị Hải Yến

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree:

Email: lehaiyen.hlu@gmail.com

Concurrent position:

Lê Thị Hoài Thu

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree:

Email: le_hoai_thu2002@yahoo.co.uk

Concurrent position:

Nguyễn Thùy Dung

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree:

Email:

Concurrent position:

Nguyễn Mai Anh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email:

Concurrent position:

Nguyễn Như Hà

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: nhuha.interlaw@gmail.com

Concurrent position:

Hoàng Thị Kim Quế

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: quekim016@gmail.com

Concurrent position:

Bế Hoài Anh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: hoaianh.hlu@gmail.com

Concurrent position:

Trần Phương Thảo

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: phuongthaohlu74@gmail.com

Concurrent position:

Phạm Nguyên Nhung

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: phamnguyennhung@gmail.com

Concurrent position:

Phạm Hồng Hạnh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: phamhonghanh@hlu.edu.vn

Concurrent position:

Trần Thị Hoa

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree:

Email:

Concurrent position:

Nguyễn Lê Dân

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: ledan12a4@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Văn Sơn

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Đại học/ Cao đẳng

Email: sonluatsu0407@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Phương Lan

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: phuonglan62@yahoo.com

Concurrent position:

Phạm Hồng Nhật

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: phnhat3524@gmail.com

Concurrent position:

Đào Vân Anh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: vananhbantochuc@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Thị Thủy

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: nguyenthuydhl1973@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Mai Linh

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: mailinhnguyen110@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Như Chính

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email:

Concurrent position:

Phạm Nguyên Nhung

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: phamnguyennhung@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Ngọc Yến

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: ngocyen.hlu@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Thị Thu Hà

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: nthuha2803@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Thị Hương

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: huonghlu1991@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Hiền Phương

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: hienphuongnguyen1975@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Văn Cừ

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email:

Concurrent position:

Phạm Thị Mai Trang

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: maitrang136@gmail.com

Concurrent position:

Nguyễn Thị Bình

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: nguyenbinh314@gmail.com

Concurrent position:

Khúc Thị Trang Nhung

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: trangnhung7987@gmail.com

Concurrent position:

Phạm Minh Huyền

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: huyenphamlaw@gmail.com

Concurrent position:

Hoàng Quốc Hồng

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: hoanghongdhl@gmail.com

Concurrent position:

Lê Thị Bích Thủy

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: lethibichthuy0511@gmail.com

Concurrent position:

Lương Thúy Dung

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Đại học/ Cao đẳng

Email: luongthuydung2008@gmail.com

Concurrent position:

Bùi Đình Ứng

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Đại học/ Cao đẳng

Email: vplsung64@gmail.com

Concurrent position:

Lý Vương Thảo

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Đại học/ Cao đẳng

Email: lyvuongthao@ftu.edu.vn

Concurrent position:

Vũ Công Giao

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: giaovc@yahoo.com

Concurrent position:

Đỗ Thị Ngọc Tuyết

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: dothingoctuyet@yahoo.com

Concurrent position:

Trần Đức Thìn

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: td.thin52818@gmail.com

Concurrent position:

Lê Ngọc Hồng

Position: Giảng viên thỉnh giảng

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: lengochong2018@gmail.com

Concurrent position: