Đào tạo Đại học

Khoa Luật Học viện Phụ nữ Việt Nam được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động đào tạo hệ cử nhân với ngành Luật và Luật Kinh tế. Hai ngành đào tạo thực hiện theo Chương trình đào tạo (CTĐT) đã được phê duyệt. Theo đúng kế hoạch, năm 2023, hai CTĐT ngành Luật và Luật Kinh tế được tiến hành chỉnh sửa nhỏ phù hợp đúng Quy chế Học viện cũng như nhu cầu xã hội, nhu cầu người học.